พิธีมอบรางวัลงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagement Forum 2021 (MUSEF 2021)”

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ส่งผลงานประเภท Oral Presentation และ Poster เนื่องในงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagement Forum 2021 (MUSEF 2021)” ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20/2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้ได้รับรางวัลคะแนนยอดนิยม ในรางวัล Oral Presentation จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กบ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง คณะกายภาพบำบัด ผลงาน “สื่อกลางทางกิจกรรมบำบัดจิตสังคม”
2. อาจารย์ ดร.ปัณฑารีย์ แต้ประยูร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ผลงาน “โครงการชุมชนร่วมใจบริโภคผักผลไม้อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์”
3. คุณฆอซาลี อาแว โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ผลงาน “มหาวิทยาลัยมหิดลกับการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้”

ผู้ได้รับรางวัลคะแนนยอดนิยม ในรางวัล Poster จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. คุณทิชา เชิดผล คณะวิทยาศาสตร์ ผลงาน “มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลงาน “การสร้างสรรค์นวัตกรรมคัดกรองมะเร็งช่องปากเบื้องต้นเพื่อตอบสนองความต้องการระดับชุมชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”Visitors: 17,310