ประกาศรับสมัครงาน

...................................................................................

 

 ...................................................................................

 

 

Allied OT (AUSTRALIA) รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

Must have qualified in either one of the following degrees:

- Chiang Mai Univeristy > BS (Occupational Therapy) or

- Mahidol University > Bachelor of Science (Occupational Therapy)

รายละเอียดงาน

Are you a passionate, motivated Occupational Therapist? Do you like the idea of living in Australia? Would you love to work for a company that provides a rewarding, long-term career, an unmatched culture and outstanding benefits? Must be fluent in English.

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร  -

สนใจสมัครงาน ตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ Alex Yazbeck เบอร์โทรศัพท์: +61456555666

Line ID : Theoak_lineofficial    อีเมล : alex@allied-ot.com.au

...................................................................................

...................................................................................

 

 

 

The oak pediatrics center รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (สาขากิจกรรมบำบัด) ขึ้นไป

2. เพศ : หญิง/ชาย (กรณี เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. มีมนุษยสัมพันธ์ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. มีใบประกอบวิชาชีพ

6. อายุไม่เกิน 30 ปี

รายละเอียดงาน

1. ฝึกกิจกรรมบำบัด กระตุ้นพัฒนาการในเด็กล่าช้า ออทิสติก สมาธิสั้น หรือล้าช้าด้านกล้ามเนื้อ

2. ฝึกกพูดออกเสียง กล้ามเนื้อปากในเด็กที่มีปัญหาการพูดล่าช้า

3. มีทุนให้ศึกษาต่อหากสามารถปฏิบัติงานได้ดีกับองค์กร

4. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร  15/9/65 - 15/11/65

สนใจสมัครงาน ตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ พญ. ปิยนันท์ โฆษิดาพันธุ์ เบอร์โทร : 0973147343 
Line ID : Theoak_lineofficial    
อีเมล : theoakpediatricscenter@gmail.com

...................................................................................


...................................................................................

 

 

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- คุณวุฒิปริญญาตรี วท.บ. (สาขากิจกรรมบำบัด)

- ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด

รายละเอียดงาน

- ฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางกาย

- ฟื้นฟูด้านการกลืน

- ฝึกสอนการทำกิจวัตรประจำวัน

- ทำอุปกรณ์ดาม (Splint)

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครงาน

 

...................................................................................

 The Sense Living ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย , หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากิจกรรมบำบัด มีใบประกอบวิชาชีพ 

รายละเอียดงาน

1. ประเมิน ป้องกัน และวางแผนการรักษาด้านกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้เข้ารับบริการ

2. วางแผนฟื้นฟูและร่วมจัด/ทำกิจกรรมบำบัด ส่งเสริมฝึกทักษะการใช้มือในการ การเคลื่อนย้ายตัว ฝึกการกลืน การสื่อสารเบื้องต้น การรับความรู้สึก เป็นต้น

3. ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกิจกรรมบำบัดเป็นครั้งคราว

สนใจสมัครงาน ตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ ฝ่ายบุคคล ติดต่อ คุณแน๊ต Line ID: nat1101
อีเมล : official@thesenseliving.com

...................................................................................

็Hanno-Vejpong Geriatric Center รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (สาขากิจกรรมบำบัด) ขึ้นไป
2. เพศ : หญิง/ชาย (กรณี เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. มีใบประกอบวิชาชีพ
6. อายุไม่เกิน 30 ปี

Job description
1. ร่วมจัดกิจกรรมกระตุ้นและพัฒนาสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
2. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อผู้สูงอายุ เช่น hand function การพูด การเคี้ยว การกลืน การรับประทานอาหาร การดูแลช่องปาก ป้องกันการสำลัก การทำกิจวัตรประจำวัน หรือทำอุปกรณ์ดามเพื่อคงการเคลื่อนไหวของมือและแขน เป็นต้น
3. ดูแลเรื่องการฟื้นฟูบูรณาการประสาทสัมผัสรับความรู้สึก (Sensory Integration) ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
4. จัดกิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ด้านการดำเนินชีวิต เช่น การจัดการปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจในผู้สูงอายุสมองเสื่อม (BPSD) การจัดการแก้ไขปัญหา การฝึกการใช้จ่ายเงิน เป็นต้น
5. จัดกิจกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกศูนย์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลแก่ผู้สูงอายุมากที่สุด
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

วิธีการสมัครงาน : ส่ง Resume มาที่ E-mail : well-being@hvgc.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: 02-0266218

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด (พนักงานมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 อัตรา (รับเพิ่ม)

 

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2558

2. อายุไม่เกิน 40 ปี (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
3. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
4. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขากิจกรรมบำบัด (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร)
5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขากิจกรรมบำบัด (ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร)
6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและเพื่อนร่วมวิชาชีพ และมีความคิดสร้างสรรค์
7. มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้คุณธรรมและจริยธรรม
8. มีความสามารถทางด้านดนตรี
9. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกิจกรรมบำบัด (โปรดยื่นเอกสารประกอบ)
10. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

รายละเอียดงาน:

1. ให้บริการทางกิจกรรมบำบัด ตั้งแต่การประเมิน การส่งเสริม การป้องกัน และการบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด แก่ผู้รับบริการทางจิตเวชของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตลอดจนการบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น การเยี่ยมบ้าน การให้บริการ ณ หน่วยปฐมภูมิ
2. สนุนสนุนภารกิจของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ในทีมนำการรักษาทุกทีมงาน การทำวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน การบริหารจัดการรายโรค (Disease Specific Certification) ต่างๆ และภารกิจด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกอบรม
3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดทางจิตเวชให้มีความทันสมัยควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์มอบหมาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครงาน

 

(11-08-2564)

โรงพยาบาลนครพนม รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง/ชาย (กรณี เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
1. อายุไม่เกิน 20-35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (สาขากิจกรรมบำบัด) ขึ้นไป 
3. มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
4. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครงาน

(30-03-2564)

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด (พนักงานมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2558

2. อายุไม่เกิน 40 ปี (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
3. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
4. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขากิจกรรมบำบัด (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร)
5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขากิจกรรมบำบัด (ได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร)
6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและเพื่อนร่วมวิชาชีพ และมีความคิดสร้างสรรค์
7. มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้คุณธรรมและจริยธรรม
8. มีความสามารถทางด้านดนตรี
9. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกิจกรรมบำบัด (โปรดยื่นเอกสารประกอบ)
10. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

รายละเอียดงาน:

1. ให้บริการทางกิจกรรมบำบัด ตั้งแต่การประเมิน การส่งเสริม การป้องกัน และการบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด แก่ผู้รับบริการทางจิตเวชของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตลอดจนการบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น การเยี่ยมบ้าน การให้บริการ ณ หน่วยปฐมภูมิ
2. สนุนสนุนภารกิจของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ในทีมนำการรักษาทุกทีมงาน การทำวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน การบริหารจัดการรายโรค (Disease Specific Certification) ต่างๆ และภารกิจด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกอบรม
3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดทางจิตเวชให้มีความทันสมัยควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์มอบหมาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครงาน

ประกาศการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและเกณการคัดเลือก

 

(11-08-2564)

 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง/ชาย (กรณี เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
1. อายุไม่เกิน 20-35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (สาขากิจกรรมบำบัด) ขึ้นไป 
3. มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
4. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
5. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครงาน

(25-11-2563)

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา

- เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท เมื่อทำงานครบ 1 ปีจะปรับเป็นพนักงานสถานพยาบาล
   เงินเดือน 19,000 บาท
- ค่าใบประกอบโรคศิลปะ 1,000 บาท
- ประกันสังคม
- ลาพักร้อน 10 วันต่อปี

เคสส่วนใหญ่เป็นเคสนิวโร มีผู้สูงอายุบ้าง

 

สนใจติดต่อ
ไอซ์ : 0855424995
โทร : 024752999 ต่อกลุมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

(18-09-2563)

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด
Full-time หรือ Part-time
ประจำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ หลังเซ็นทรัลอีสวิลล์ โครงการพันนา(PANNA)
ซอยนาคนิวาส 6 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Job description

1. ร่วมจัดกิจกรรมกระตุ้นและพัฒนาสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
2. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อผู้สูงอายุ เช่น hand function
การพูด การเคี้ยว การกลืน การรับประทานอาหาร การดูแลช่องปาก ป้องกันการสำลัก
การทำกิจวัตรประจำวัน หรือทำอุปกรณ์ดามเพื่อคงการเคลื่อนไหวของมือและแขน เป็นต้น

3. ดูแลเรื่องการฟื้นฟูบูรณาการประสาทสัมผัสรับความรู้สึก (Sensory Integration) ในผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อม

4. จัดกิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ด้านการดำเนินชีวิต เช่น การจัดการปัญหาพฤติกรรม
อารมณ์ และจิตใจในผู้สูงอายุสมองเสื่อม (BPSD) การจัดการแก้ไขปัญหา การฝึกการใช้จ่ายเงิน เป็นต้น

5. จัดกิจกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกศูนย์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผล
แก่ผู้สูงอายุมากที่สุด

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (สาขากิจกรรมบำบัด) ขึ้นไป
เพศ : หญิง/ชาย (กรณี เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. อายุไม่เกิน 35 ปี
วิธีการสมัครงาน: โดยการส่ง Resume มาที่ E-mail : well-being@hvgc.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์: 02-0266218 ต่อ 105 (คุณแอนนา)

(18-07-2563)

 

มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ รับสมัคร อาจารย์กิจกรรมบำบัด 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัดภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเลขที่ E130090
- คุณวุฒิปริญญาเอก สาขากิจกรรมบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขากิจกรรมบำบัด
โดยต้องได้รับ
ปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัด
- อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก เดือนละ 41,000 บาท หรือ
                วุฒิปริญญาโท
เดือนละ 26,250 บาท 

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามาราถยื่นเอกสารการสมัครได้ทาง
ระบบออนไลน์ http//www.ams.cmu.ac.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน
หรือ
ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารทั่วไป (ชั้น 2 อาคาร 3)
สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ภายในเวลา
16.30 น.

รายละเอียด: http://ams.cmu.ac.th/recruitment/emp/indextuser.php

(21-05-2563)

 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (จ.กรุงเทพฯ) รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา 
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด 
- มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด 
- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-361-2727 ต่อ 3946 
Line : 0939958335 E-mail : Recruit@thainakarin.co.th

(16-05-2563)

 
Visitors: 69,028