งานวิจัยและการพัฒนาทางกิจกรรมบำบัด

การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการกลืนสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

พรสวรรค์ โพธิ์สว่าง, พรทิพย์พา ธิมายอม, ยุวดี มณีทอง, ชาลิณี ขันทะ

  PDF  

การฟื้นฟูการกลืนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในช่วงระยะเวลา 10 ปี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

พรสวรรค์ โพธิ์สว่าง, นภาศิริ ทนันชัย, พิริยณัฐ มูลยศ

  PDF  

การศึกษาผลลัพธ์การฟื้นฟูการกลืนด้วยการใช้แบบประเมินคุณภาพการกลืนสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

พรสวรรค์ โพธิ์สว่าง, พรทิพย์พา ธิมายอม, ยุวดี มณีทอง, ชาลิณี ขันทะ 

  PDF  

Stroke health literacy : a narrative review of assessment tools and improvement strategies

Pornsawan Posawang, Pasitpon Vatcharavongvan

  PDF  

Visitors: 86,218