วารสารกิจกรรมบำบัด ปี 62 ฉบับที่ 2


ISSN : XXXX-XXXX (Online)

Current Issue

Vol. 2 (2019) : May - August

 

Published : XX-XX-2019

 

Editorial
เพื่อนใจ  รัตตากร

 

Research Articles

 

การเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายด้วยไทเก๊กและไม่ได้ออกกำลังกาย

Comparison of falls risks in elderly: Tai Chi Chuan vs. non-exercise

อัจฉรียา สุมาลัย, หทัยชนก อภิโกมลกร

1-13

  PDF  

ประสบการณ์การเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The experience in being a committee of the Associated Medical Sciences faculty’s Student union of Chiang Mai University.

กัณฐิกา แก้วดี, เพื่อนใจ รัตตากร

14-36

  PDF  

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กบกพร่องทางการเห็นระดับปฐมวัยภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

วิชิตา เกศะรักษ์

37-51

  PDF  

Visitors: 61,766