วารสารกิจกรรมบำบัด ปี 64 ฉบับที่ 1

 

 


ISSN : XXXX-XXXX (Online)


Current Issue


Vol. 1 (2021) : January - April


 

Published : XX-XX-2021

 

Editorial 
เพื่อนใจ  รัตตากร

 

Research Articles

 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของรยางค์ส่วนบนในผู้ใช้รถนั่ง คนพิการที่มีอาการปวดไหล่จากการใช้รถนั่งคนพิการ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ การวิเคราะห์แบบอภิมาน 

(Effectiveness of upper limb strengthening exercise program in wheelchair users with shoulder pain from wheelchair used: A systematic review and meta-analysis)

รุ้งเพชร เครือนพรัตน์, ปุณยภา สุรสิทธิ์สิน, กาญจนา ถัมพาพงษ์, พิมพร นพยนต์เลิศ

1-14

  PDF  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วในการทํางานของมือและความเร็วในการเขียนของเด็กวัยเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ชนิตา เที่ยงวงษ์, นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

15-25

  PDF  

การฟื้นฟูสมรรถภาพภาวะเครือข่ายเส้นประสาทแขนบาดเจ็บจากการผูกยึดในผู้ป่วยจิตเวช ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว : รายงานผู้ป่วย 4 ราย

(Rehabilitation brachial plexus injury of aggression behavior psychiatric patients: a report of four cases)

สุนิศา เจือหนองแวง

26-40

  PDF  

 

โปรแกรมการฝึกที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม : การทบทวนอย่างเป็นระบบ

(The Training Programs for Improving ADL Functions in People with Dementia : A systematic review)

สุภาพร กิติหล้า, ภัชราภรณ์ กองเกิด, ดาราวรรณ ประทุมทาน, รัตน์ธีรา ดิฐวิชัยรัตน์

41-54

  PDF  

 

กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุมุสลิม

นาเดีย บิลล่าเต๊ะ, เพื่อนใจ รัตตากร

55-75

  PDF  

Visitors: 49,586