คณะกรรมการสมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย

 

คุณเดือนงาม ภักดี
ตำแหน่ง : นายกสมาคม

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลขอนแก่น 

 

คุณพรสวรรค์ โพธิ์สว่าง
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายบริหาร

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายวารสารกิจกรรมบำบัด

อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

คุณอินทิรา อะตะมะ
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

   

คุณพรทิพย์พา ธิมายอม
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
สถาบันประสาทวิทยา

   

คุณกำจัด  ทานา 
ตำแหน่ง : เหรัญญิก

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมบำบัด 
โรงพยาบาลขอนแก่น

   

คุณนิสากร  คงศรี
ตำแหน่ง : นายทะเบียน

นักกิจกรรมบำบัด
สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณองอาจ  เชียงแขก
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา

 
 
   

คุณสุภาพร กิติหล้า
ตำแหน่ง : ปฏิคม

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

   

พ.ต.เฉลิมพล  จตุรภัทร
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักกิจกรรมบำบัด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   

คุณกีรตินุช เหลืองอังกูร
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์

นักกิจกรรมบำบัดแซลมอนโอทีสตูดิโอ/
ลิตเติ้ลแซลมอนเนอสเซอรี่

 

คุณกิ่งกาญจน์  ดาหา
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายทะเบียน)

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 


Visitors: 81,110