คณะกรรมการสมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย

 

คุณเดือนงาม ภักดี
ตำแหน่ง : นายกสมาคม

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลขอนแก่น 

 

คุณพรสวรรค์ โพธิ์สว่าง
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายบริหาร

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
ตำแหน่ง : บรรณาธิการวารสารกิจกรรมบำบัด

อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

คุณอินทิรา อะตะมะ
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

   

คุณพรทิพย์พา ธิมายอม
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
สถาบันประสาทวิทยา

   

คุณกำจัด  ทานา 
ตำแหน่ง : เหรัญญิก

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมบำบัด 
โรงพยาบาลขอนแก่น

   

คุณนิสากร  คงศรี
ตำแหน่ง : ทะเบียน

นักกิจกรรมบำบัด
สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณองอาจ  เชียงแขก
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา

   

ผศ.ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์
ตำแหน่ง: อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ประจำฝ่ายสุขภาพจิตและจิตเวช
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ supat.c@cmu.ac.th

   

คุณสุภาพร กิติหล้า
ตำแหน่ง : ปฏิคม

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

   

พ.ต.เฉลิมพล  จตุรภัทร
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์

นักกิจกรรมบำบัด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   

คุณยุพดี ธัญญศรีรัตน์
ตำแหน่ง : เลขานุการ

นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

คุณปัณฑิตา  จักรโนวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ


Visitors: 49,585