วารสารกิจกรรมบำบัด ปี 62 ฉบับที่ 3


ISSN : XXXX-XXXX (Online)

Current Issue

Vol. 3 (2019) : September - December

 

Published : XX-XX-2019

 

Editorial
เพื่อนใจ  รัตตากร

 

Research Articles

 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะ และผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์: หลักสูตรกิจกรรมบําบัด ในปีการศึกษา 2554-2558

Correlation between Outcomes of Licensing and Final Examinations: Occupational Therapy Curriculum in the Academic Year of 2011-2015

ณัฐฐรีย์ พงษ์สุรีย์, จินตนา กัลยาลัง, ชลิดา ภัทรจิรพรรณ, ศุภลักษณ์ เข็มทอง

1-10

  PDF  

ผลของการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกต่อการออกเสียงพูดในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

Sensory integrative therapy for speech production in Down syndrome children

ชาวดี กิจสมใจ

11-19

  PDF  

ประสิทธิผลของสื่่อดิจิทัลเรื่่องการทํากิจวัตรประจําวันพื้้นฐานต่อความรู้ความสามารถของญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ช่อผกา หลงละเลิง

20-32

  PDF  

สื่อให้ความรู้เรื่องการปรับสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุสําหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

ชลธิชา สุริยะ, สุภาวดี พุฒิหน่อย

33-58

  PDF  

ความรู้และประสบการณ์ของผู้ดูแลในการปรับสภาพบ้านและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ

สรจักร นิลเกตุ, สุภาวดี พุฒิหน่อย

59-80

  PDF  

Visitors: 69,028