วารสารกิจกรรมบำบัด ปี 62 ฉบับที่ 1


ISSN : XXXX-XXXX (Online)

Current Issue

Vol. 1 (2019) : January - April

 

Published : XX-XX-2019

 

Editorial 
เพื่อนใจ  รัตตากร

 

Research Articles

 

ผลของแบบฝึกหัดการรับรู้ทางสายตาต่อการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน: กรณีศึกษาในเด็กชาย 5 คน

EFFECT OF VISUAL PERCEPTION WORKSHEETS ON READING AND WRITING SKILLS IN CHILDREN WITH LEARNING DISORDERS: A SERIES OF 5 BOYS

กรพินธุ์ ดวงทองพล

1-13

  PDF  

เจตจำนงในการดื่มสุราของวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

กรุณา เรือนโรจน์รุ่ง, ลออรัตน์ เป็นมูล, พิชชานันท์ โชตินันท์, วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์

14-22

  PDF  

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความเข้าใจและพฤติกรรมการปรับตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กสมาธิสั้นและซนผิดปกติ

ตรีญารัตน์ ปวงคำ, สรินยา ศรีเพชราวุธ

23-47

  PDF  

การประยุกต์อุปกรณ์เสริมมือแบบง่ายร่วมกับอุปกรณ์พยุงข้อมือเพื่อจัดท่ามือและข้อมือให้อยู่ในท่าใช้งาน

(Application of easy splint with cock up splint control wrist and metacarpophalangeal joints in functional position)

เกษริน คทาวุธวัฒน์

48-52

  PDF  

Visitors: 69,030