วารสารกิจกรรมบำบัด ปี 64 ฉบับที่ 2

 

 


ISSN : XXXX-XXXX (Online)

Current Issue

Vol. 2 (2021) : May - August

 

Published : XX-XX-2021

 

Editorial
เพื่อนใจ  รัตตากร

 

Research Articles

 

การสํารวจความสามารถในการทํากิจกรรมการแต่งกาย และการเลือกใช้ระดับการชี้แนะ ของผู้ปกครองในการแต่งกายของเด็กวัยเรียนอายุ 6 ปี

ภาวิณี อินจันทร์, นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

1-14

  PDF  

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการผูกเชือกรองเท้ากับความคล่องแคล่ว ของมือในเด็กอายุ 6 ปี

ชญานิษฐ์ ดําคลองตัน, นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

15-24

  PDF  

การศึกษาการทํางานของมือโดยใช้ Modified Southampton Hand Assessment Procedure (MSHAP) ในผู้สูงอายุ

นิอัสมีน เฮงปียา, เพื่อนใจ รัตตากร

25-49

  PDF  

ความรู้และประสบการณ์ของผู้ดูแลในการปรับสภาพบ้านและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับผู้สูงอายุ

สรจักร นิลเกตุ, สุภาวดี พุฒิหน่อย

50-69

  PDF  

สื่อให้ความรู้เรื่องการปรับสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุสําหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

ชลธิชา สุริยะ, สุภาวดี พุฒิหน่อย

70-95

  PDF  

Visitors: 49,586